Zasady licytacji gitary Stinga – poprzez e-mail

 1. Licytantem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Licytację prowadzi Komitet Organizacyjny Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego zwany dalej Organizator
 3. Licytacja jest podzielona na dwa etapy: licytację mailową i licytację główną podczas Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego
 4. Licytacja mailowa rozpoczyna się w piątek 13 stycznia br. o godz. 14.00 i trwa do czwartku 19 stycznia br. do godz. 18.00
 5. Licytacja główna rozpocznie się w sobotę 21 stycznia br. o  godz. 22.00
 6. W licytacji głównej wezmą udział goście Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego, a także licytant, który wygra licytację mailową.
 7. Licytant chcą wziąć udział w licytacji mailowej musi wysłać na adres balmarszalka@kujawsko-pomorskie.pl maila z następującymi danymi: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy i swoją ofertę wyrażoną w złotych polskich
 8. Oferta złożona przez Licytanta jest wiążąca po zaakceptowaniu jej przez Organizatora
 9. Organizator na stronie www.balmarszalka.kujawsko-pomorskie.pl aktualizuje kwotę licytacji mailowej co dwie godziny codziennie w czasie trwania licytacji w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, czyli sześć razy dziennie
 10. Organizator poda ostateczną kwotę licytacji mailowej na stronie www.balmarszalka.kujawsko-pomorskie.pl w czwartek 19 stycznia o godz. 18.
 11. Po zakończeniu licytacji mailowej Organizator skontaktuje się telefonicznie z Licytantem.
 12. Licytant niezwłocznie po zakończeniu rozmowy telefonicznej przelewa wylicytowaną kwotę na konto bankowe Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego i wysyła mailowo na adres balmarszalka@kujawsko-pomorskie.pl potwierdzenie dokonania przelewu.
 13. Przelana kwota stanowi zabezpieczenie przedmiotu aukcji i warunek uczestnictwa w aukcji głównej.
 14. Licytant po przelaniu kwoty automatycznie dostaje zaproszenie na Marszałkowski Bal Dobroczynny i możliwość wzięcia w licytacji głównej
 15. Licytant nie musi przyjmować zaproszenia, a na licytacji głównej może uczestniczyć w licytacji poprzez swojego pełnomocnika
 16. Licytant pragnący zachować anonimowość po uprzednim uzgodnieniu z Organizator może wziąć udział w licytacji głównej przez telefon.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej z powodu trudności z połączeniem z numerem podanym przez Licytanta
 18. Pełnomocnik licytujący na rzecz Licytanta musi dostarczyć oryginał pełnomocnictwa szczegółowego do Organizator najpóźniej do soboty 21 stycznia br. do godziny 19
 19. Licytacja główna rozpoczyna się od kwoty wskazanej przez Licytatora w licytacji mailowej
 20. Jeżeli w czasie trwania licytacji głównej kwota wskazana przez Licytatora w licytacji mailowej nie zostanie przebita, Licytator wygrywa i nabywa prawo własności do wylicytowanego przedmiotu
 21. Jeżeli podczas licytacji głównej wygra inny Licytator niż ten, który wygrał licytację mailową, Licytatorowi mailowemu zwracana jest kwota, którą wpłacił w ciągu trzech dni w drodze przelewu bankowego.
 22. Licytacja główna obywa się na ogólnie przyjętych zasadach ustalonych przez Organizatora.