[av_one_full first min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation='' mobile_display='']

[av_textblock size='24' font_color='' color='' custom_class='']

Licytacja zakończona/The auction is over.

[/av_textblock]

[/av_one_full][av_one_full first min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation='' mobile_display='']
[av_image src='https://balmarszalka.kujawsko-pomorskie.pl/wp-content/uploads/2018/01/deska_2a.png' attachment='2741' attachment_size='full' align='center' styling='' hover='' link='' target='' caption='' font_size='' appearance='' overlay_opacity='0.4' overlay_color='#000000' overlay_text_color='#ffffff' animation='no-animation' custom_class=''][/av_image]
[/av_one_full]

[av_one_half first min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation='' mobile_display='']
[av_textblock size='16' font_color='' color='' custom_class='']

Kolekcjonerska deskorolka z autografami twórców i aktorów serialu Twin Peaks

Darczyńca: David Lynch, wybitny amerykański reżyser, producent i scenarzysta filmowy oraz muzyk

Skateboard z pięknymi, klimatycznymi grafikami pochodzi z unikatowej kolekcji deskorolek powstałych pod czujnym okiem samego Davida Lyncha. Twórca kultowego miasteczka Twin Peaks, które po 25 latach powróciło na ekrany, osobiście przekazał przedmiot na tegoroczną licytację.

Deskę wyprodukowała ceniona amerykańska firma Habitat Skateboards. Została wyprodukowana z najwyższej jakości kanadyjskiego klonu.

Na deskorolce swoje autografy złożyli aktorzy oraz twórcy serialu – w tym – jeden z najsławniejszych reżyserów i artystów wszech czasów David Lynch.
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation='' mobile_display='']
[av_textblock size='16' font_color='' color='' custom_class='']

A skateboard with the autographs of artists involved in the production of the Twin Peaks series

Donor: David Lynch, one of the most distinguished American film directors and producers, a screenwriter and musician

Decorated with stylish and beautiful graphic designs, the skateboard comes from the extraordinary skateboard collection produced under the auspices of David Lynch. The creator of the landmark Twin Peaks series, which has just returned to screens 25 years after the previous season, has personally put up this item for this year’s auction.

Produced by the renowned American company Habitat Skateboards, it is made of top-quality Canadian maple wood.

It contains autographs of actors featuring in the series as well as of its creators including David Lynch himself, one of the most famous film directors and artists of all time.
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_hr class='default' height='50' shadow='no-shadow' position='center' custom_border='av-border-thin' custom_width='50px' custom_border_color='' custom_margin_top='30px' custom_margin_bottom='30px' icon_select='yes' custom_icon_color='' icon='ue808']

[av_one_half first min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation='' mobile_display='']
[av_image src='https://balmarszalka.kujawsko-pomorskie.pl/wp-content/uploads/2018/01/deska_900.jpg' attachment='2264' attachment_size='full' align='center' styling='' hover='' link='' target='' caption='' font_size='' appearance='' overlay_opacity='0.4' overlay_color='#000000' overlay_text_color='#ffffff' animation='no-animation' custom_class=''][/av_image]
[/av_one_half]

[av_one_half min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation='' mobile_display='']
[av_textblock size='' font_color='' color='' custom_class='']
- W ubiegłym roku głównym przedmiotem podczas naszej charytatywnej aukcji była gitara z autografem Stinga. Tym razem jest to wyjątkowa deskorolka od Davida Lyncha. To prawdziwa gratka dla wielbicieli tego artysty oraz miłośników słynnego serialu „Miasteczko Twin Peaks” – mówi marszałek Piotr Całbecki.

- Last year, the main object during our charity auction was a guitar signed by Sting. This time it is a unique skateboard from David Lynch. This is a real delight for admirers of this artist and lovers of the famous series "Twin Peaks" - says Marshal Piotr Całbecki.
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_full first min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation='' mobile_display='']
[av_video src='https://www.youtube.com/watch?v=pamFmh-oB0s' format='16-9' width='16' height='9' custom_class='']
[/av_one_full]

[av_hr class='default' height='50' shadow='no-shadow' position='center' custom_border='av-border-thin' custom_width='50px' custom_border_color='' custom_margin_top='30px' custom_margin_bottom='30px' icon_select='yes' custom_icon_color='' icon='ue808']

[av_one_half first min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation='' mobile_display='']
[av_textblock size='' font_color='' color='' custom_class='']

Zasady  licytacji

 1. Licytantem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Licytację prowadzi Komitet Organizacyjny Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego zwany dalej Organizatorem.
 3. Licytacja mailowa rozpoczyna się w poniedziałek 22 stycznia br. o godz. 12.00 (czasu środkowoeuropejskiego GMT+1) i trwa do poniedziałku 19 lutego br. do godz. 14.00 00 (czasu środkowoeuropejskiego GMT+1).
 4. Licytacja rozpoczyna się od kwoty 16.000 zł.
 5. Aby wziąć udział w licytacji mailowej należy wysłać na adres balmarszalka@kujawsko-pomorskie.pl maila z następującymi danymi: imię i nazwisko (nazwa), adres, telefon kontaktowy i podać wysokość kwoty wyrażoną w złotych polskich.
 6. Oferta złożona przez Licytanta jest wiążąca po zaakceptowaniu jej przez Organizatora przy uwzględnieniu punktu 5.
 7. Minimalna wartość każdego następnego przebicia to 500 zł.
 8. Organizator na stronie balmarszalka.kujawsko-pomorskie.pl będzie aktualizował kwotę licytacji mailowej co dwie godziny pomiędzy 8.00 a 18.00, czyli sześć razy dziennie. W ostatnim dniu licytacji tj. 19 lutego kwota licytacji będzie aktualizowana na bieżąco od godziny 8.00.
 9. Organizator poda ostateczną kwotę licytacji mailowej na stronie balmarszalka.kujawsko-pomorskie.pl w środę 19 lutego o godz. 14.30 (czasu środkowoeuropejski GMT+1)
 10. Po zakończeniu licytacji mailowej Organizator skontaktuje się mailowo i telefonicznie ze zwycięskim Licytantem (osobą oferującą najwyższą cenę w złotych polskich) w celu potwierdzenia danych i przekazania szczegółów organizacyjnych.
 11. Licytant niezwłocznie (ale nie później niż do 22 lutego 2018 r. do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego GMT+1) po potwierdzeniu zwycięstwa w licytacji mailowej przeleje daną kwotę na konto bankowe Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego (odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Grabiu, konto nr 34 1020 1462 0000 7602 0325 8159) i wyśle na adres balmarszalka@kujawsko-pomorskie.pl potwierdzenie dokonania przelewu.
 12. Organizator po stwierdzeniu zaksięgowania wpłaty skontaktuje się ze zwycięzcą licytacji w celu ustalenia zasad przekazania przedmiotu licytacji.
 13. Jeśli nie zostaną spełnione warunki określone w punkcie 11, licytant traci status zwycięzcy licytacji a status taki uzyskuje osoba, która została przelicytowana przez zwycięzcę licytacji. Jeśli zwycięzca licytacji był jedynym licytującym, Organizator podejmie decyzję co do dalszego postępowania  z przedmiotem licytacji.
 14. Licytacja obywa się na ogólnie przyjętych zasadach ustalonych przez Organizatora.

[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation='' mobile_display='']
[av_textblock size='' font_color='' color='' custom_class='']

Rules of Bidding

 1. Only an individual over 18 years of age having the full capacity to perform acts in law, a legal person and a legal entity without legal personality but authorized to acquire rights and incur liabilities on own behalf may be a Bidder.
 2. The bidding shall be managed by the Organization Committee of the Marshall’s Charity Gala (Komitet Organizacyjny Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego), hereinafter referred to as the Organizer.
 3. Bidding by e-mail shall start on Monday, January 22, 2018 at 12 p.m. (noon) (Central European Time GMT + 1) and will last till Monday, February 19, 2018 until 2 p.m. (Central European Time GMT + 1).
 4. The auction starts from 16.000 PLN.
 5. In order to take part in the bidding by e-mail, you have to send an e-mail with the following details: name and surname (business name), address, contact phone number to balmarszalka@kujawsko-pomorskie.pl, specifying the amount in PLN.
 6. A bid made by the Bidder shall be binding following the Organizer’s approval, subject to clause 5.
 7. The previous bid may be outbid by 500 PLN at the minimum.
 8. On the website balmarszalka.kujawsko-pomorskie.pl, the Organizer shall update the amount of bidding by e-mail every two hours, between 8 a.m. and 6 p.m., i.e. six times a day. On the last day of bidding, i.e. on February 19 , the amount of bidding by e-mail shall be updated on a current basis commencing from 8 a.m.
 9. The Organizer shall specify the final amount of bidding by e-mail on the website balmarszalka.kujawsko-pomorskie.pl at 2.30 p.m. (Central European Time GMT + 1) on Monday, February 19 .
 10. After the bidding by e-mail has been concluded, the Organizer shall contact the winner by e-mail and by phone in order to confirm the details and to provide specific organizational information.
 11. Without undue delay (but not later than till 5 p.m. (Central European Time GMT + 1), February 22, 2018 after the winner in the bidding by e-mail has been confirmed, the Bidder shall transfer the bid amount to the Marshall’s Charity Gala’s bank account (recipient: House of Social Assistance in Grabie, account no. 34 1020 1462 0000 7602 0325 8159) and shall sent the confirmation of transfer to balmarszalka@kujawsko-pomorskie.pl.
 12. The organizer, after confirming the payment, will contact the winner of the auction in order to determine the rules of transferring the subject of the auction.
 13. If the conditions set out in point 11 are not fulfilled, the bidder loses the status of the winner of the auction and the status is obtained by the person who has been outbid by the winner of the auction. If the winner of the auction was the only bidder, the Organizer will decide on how to proceed with the subject of the auction.
 14. The bidding shall be carried out on generally accepted rules determined by the Organizer.

[/av_textblock]
[/av_one_half]

arrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content